Regulamin

Rezerwacje obiektów przebiegają według zasad opisanych w poniższym regulaminie:

I. DomFerie
II. Ogłoszenia/informacje o domkach; Standardowe warunki najmu oferowane przez właścicieli domków
III. Zapytanie o dostępność obiektu w danym terminie
IV. Standardowe warunki rezerwacji
V. Standardowe warunki rozliczenia się za udostępnienie (wynajem) domku
VI. Polityka Prywatności oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych
VII. Zastanów się czy nie warto się ubezpieczyć
VIII. Reklamacje

I. DomFerie

1. Dane firmy: DF Domki-letniskowe Agnieszka Pasławska, Wzgórze Bernadowo 239, 81-583 Gdynia, NIP: 9581365273, wpisana do CEIDG (zwane dalej DomFerie), adres e-mail: biuro@domki-letniskowe.pl, tel: 58 380-46-13.
2.Serwis www.domki-letniskowe.pl jest serwisem informacyjnym, na którym zamieszczane są ogłoszenia dotyczące warunków udostępniania domków letniskowych osobom zainteresowanym przez ich właścicieli. Dla Państwa wygody informacje zamieszczane są zgodnie z przyjętym przez nasz serwis jednolitym schematem. Serwis posiada narzędzia (wyszukiwarka, kalendarz zajętości), które mają na celu ułatwienie użytkownikom serwisu wyszukanie interesujących ich obiektów.
3.Działalność serwisu / platformy informacyjnej DomFerie nie podlega ustawie o usługach turystycznych.
4.Ponieważ DomFerie to serwis internetowy korzystanie z niego wymaga komputera z dostępem do internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz dostępu do poczty elektronicznej z możliwością odbioru załączników w formacie dokumentów programu Word i Adobe Reader (pdf).

II. Ogłoszenia/informacje o domkach; Standardowe warunki najmu oferowane przez właścicieli domków

1.Ogłoszenia/informacje dotyczące warunków udostępniania domków letniskowych osobom zainteresowanym zamieszczane są w serwisie na wniosek i przez właścicieli domków letniskowych, wg przyjętego dla celów porządkowych przez serwis DomFerie schematu.
2.Treść wszystkich ogłoszeń domków letniskowych, które prezentowane są na stronach serwisu DomFerie jest nadzorowana przez DomFerie. Każdy domek, którego ogłoszenie jest prezentowane w serwisie był wizytowany przez Domferie w celu weryfikacji rzeczywistego położenia domku oraz prawa własności, którym powinna dysponować osoba umieszczająca ogłoszenie w serwisie. W ogłoszeniu znajduje się również zakładka z opiniami osób, które wynajmowały domek od jego właściciela. Ogłoszenie obejmuje wyłącznie domek oraz działkę, na której domek jest położony. Stany faktyczne okolicy, infrastruktury środowiskowej, zaplecza turystycznego i zaopatrzenia, jeziora, możliwości wędkowania, sąsiedztwa oraz wszystkich innych składników nie są przedmiotem ogłoszenia. Zdjęcia lub opis tych składników mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy.
3.Standardowo tj. w przypadku gdy z treści konkretnego ogłoszenia nie wynika nic innego właściciele oferują następujące zasady wynajmu :
1) Wynajem jest dokonywany w cyklu tygodniowym od soboty do soboty. Przyjazd jest po godzinie 16, a wyjazd do godziny 11.
2)„Koszt wynajmu za jeden tydzień” obejmuje czynsz najmu i zakwaterowania na tydzień (7 noclegów) określonej w opisie maksymalnej liczby osób z możliwością użytkowania całego wyposażenia obiektu.
Należność nie obejmuje kosztów: energii elektrycznej, drewna do kominka, zużycia wody w przypadku poboru z wodociągowej sieci gminnej, odpłatnego wynajmu dodatkowego sprzętu i w niektórych przypadkach również bielizny pościelowej, sprzątania oraz pobytu zwierzęcia – zgodnie z opisem domu w prezentacji internetowej. UWAGA : Te ostatnie należności są płatne właścicielowi wg stawek określonych w treści ogłoszenia.
3)Liczba osób – Podana w opisie obiektu (domku) liczba osób jest maksymalną liczbą osób, dla jakiej udostępniany jest obiekt (włączając dzieci). Dlatego przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż podano w opisie domu wymaga wcześniejszej wyraźniej zgody właściciela domku.
4)Zwierzęta – Zwierzęta domowe można wziąć ze sobą tylko do tych obiektów, w których opisach zostało to wymienione, chyba że zgoda na zabranie zwierzęcia zostanie wyraźnie wyrażona w odpowiedzi na zapytanie o dostępność domku.
5)Najemca (i osoby korzystające z nim z domku) zobowiązany jest do gruntownego posprzątania obiektu przed jego opuszczeniem i wydaniem. UWAGA : W niektórych domkach najmujący może zwolnić się z obowiązku końcowego sprzątania domku za zapłatą właścicielowi obiektu opłaty za sprzątanie końcowe określoną w opisie obiektu. Czystość, przygotowanie domku, wyposażenia, opis, przebieg umowy najmu są odpowiedzialnością właściciela.
6)Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane na bieżąco właścicielowi domku.
7)Kaucja – właściciel obiektu (domku) przy wydaniu domku pobiera kaucję zabezpieczającą. Kaucja podlega zwrotowi po wydaniu obiektu (domku) i po potrąceniu ewentualnych opłat dodatkowych rozliczanych po zakończeniu najmu (dokładna wysokość opłat oraz sposób jej naliczania jest zawsze podana w opisie danego obiektu).
8) Najemca – najemcą domku jest osoba podana w Formularzu, zawierająca umowę najmu z Właścicielem domku
9)Wynajmujący – Stroną umowy najmu obiektu (domku) po stronie wynajmującego jest Właściciel domku. Właściciele domków odpowiadają za stan domków oraz ich wyposażenie, w tym także za ich czystość. Umowa najmu domku letniskowego jest zawierana pomiędzy Właścicielem domku letniskowego a jego najemcą (stronami umowy najmu są: właściciel domku i jego najemca). W momencie wpłaty Przedpłaty na konto Właściciela zostaje nawiązany stosunek umowny pomiędzy Najemcą a Właścicielem domku. DomFerie nie jest najemcą, nie podnajmuje i nie wynajmuje domków od ich Właścicieli oraz nie oferuje żadnych produktów lub usług turystycznych.

III. Zapytanie o dostępność obiektu w danym terminie

1.Osoba zainteresowana, po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi w serwisie przez właściciela domku, może dokonać zapytania o dostępność obiektu (domku) w interesującym ją terminie, za pomocą Formularza, który zamieszczony jest w serwisie (po kliknięciu w przycisk “Zarezerwuj obiekt”). Kalendarz zajętości powszechnie dostępny w serwisie, sporządzany jest celem ułatwienia użytkownikom korzystania z serwisu i ma charakter informacyjny.
2.Odpowiedź dotycząca dostępności terminu zostanie udzielona w najszybciej możliwym terminie, najpóźniej jest to następnego dnia roboczego, a w przypadku zapytań składanych w soboty, niedziele lub święta w pierwszym następującym dniu roboczym.
3.Osoba zainteresowana winna wypełnić Formularz obligatoryjnie wskazując swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz inne dane konieczne do weryfikacji zapytania oznaczone w Formularzu gwiazdką. Fakultatywnie w treści Formularza może wypełnić pozostałe wiersze tym samym rozszerzając zakres zapytania o inne warunki najmu.
4.Wypełniając i wysyłając Formularz, osoba dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych objętych Formularzem zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych przez administratora danych DomFerie w zakresie niezbędnym do udzielania i przekazywania informacji związanych z domkiem i warunkami jego udostępniania i korzystania z niego, oraz przekazywane będą właścicielowi obiektu (domku), którego dostępności zapytanie dotyczy. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Polityki Prywatności
5.W przypadku dokonania wpłaty kwoty Opłaty Rezerwacyjnej zgodnie z postanowieniem IV ust.1 DomFerie przesyła e-mailem dane wraz z instrukcją dojazdu. Wykonanie usługi w pełni (przez DomFerie) następuje w chwili wysłania wyżej opisanego e-maila na adres e-mail podany w Formularzu (lub inny adres podany przez osobę wysyłającą Formularz lub osoby współwynajmujące domek). W związku z powyższym prawo odstąpienia od umowy zawartej z DomFerie nie przysługuje rezerwującemu konsumentowi. Świadczenie usługi jest jednorazowe i następuje dopiero po uiszczeniu opłaty informacyjnej – wykonanej za wyraźną zgodą i wolą opłacającego. Rezerwujący nie ma obowiązku opłacania jakiekolwiek opłaty wysyłając zapytanie o dostępność terminu. Dopiero otrzymanie potwierdzenia dostępności danego terminu umożliwia rezerwację domku i dokonanie opłaty. I w tym przypadku rezerwujący nie ma obowiązku zapłaty – jeśli nie zdecyduje się opłacić Opłaty Rezerwacyjnej i Przedpłaty w terminie 3 dni roboczych termin zostaje zwolniony bez jakichkolwiek konsekwencji. Kwota wpłaconej Opłaty Rezerwacyjnej nie podlega zwrotowi – chyba, że obie zainteresowane strony w formie pisemnej wspólnie ustalą inaczej. Na decyzję o ewentualnym zwrocie wpłaconej kwoty nie mają wpływu i nie są podstawą do żądania zwrotu żadne okoliczności zewnętrzne zależne lub niezależne od stron (w tym losowe czy wynikające z działalności stron trzecich, choroby, sił natury, aktów terroryzmu, kwarantanny, epidemii, zmiany przepisów prawa, działań wojennych i wojskowych itp.).

IV. Standardowe warunki rezerwacji

1.Standardowo, tj. w przypadku gdy z treści konkretnego ogłoszenia nie wynika nic innego bądź inaczej nie zostało wskazane w odpowiedzi na zapytanie o dostępność obiektu (domku), po otrzymaniu przez osobę zainteresowaną informacji o dostępności domku we wskazanym terminie, może ona dokonać rezerwacji obiektu (domku) u jej właściciela, do czego konieczne jest w terminie 3 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi : 1) uiszczenie DomFerie Opłaty informacyjnej przelewem na konto (zwanej w serwisie DomFerie Opłatą Rezerwacyjną) stanowiącej wynagrodzenie DomFerie w wysokości jednostkowej stawki wskazanej w cenniku oferty danego domku pomnożonej przez liczbę tygodni rezerwacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez DomFerie jest opłatą za usługę informacyjną obejmującą wyłącznie czynności informacyjne jak: udzielenie informacji i danych w związku ze złożeniem zapytania w sposób określony w postanowieniu III, przesłanie instrukcji dojazdu, udzielnie informacji telefonicznej; DomFerie nie pobiera wynagrodzenia za inne niż wymienione powyżej czynności i nie świadczy innych usług niż opisana powyżej usługa informacyjna. DomFerie nie przyjmuje również zleceń na wykonanie innych usług w szczególności na usługi: weryfikacji domku, weryfikacji stanu lub czystości domku czy zakupu/sprzedaży domku.
2) wpłacenie właścicielowi domku Przedpłaty w wysokości jednostkowej stawki tygodniowej wskazanej w cenniku oferty danego domku pomnożonej przez liczbę tygodni rezerwacji, na podany numer rachunku bankowego właściciela z jednoczesnym wskazaniem terminu rezerwacji. Wysokość wpłaconej Przedpłaty jest odliczana od czynszu najmu należnego w dniu przyjazdu. Przy czym za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego.
2.Zaakceptowanie niniejszego regulaminu podczas składania zapytania o dostępność terminu jest dobrowolne i aktywne (należy zaznaczyć odpowiedni box).
1) “Ważne informacje” – zakładka w treści ogłoszenia jest integralną częścią opisu domku
2) Treść opisu rezerwowanego obiektu (domku) wraz z wyposażeniem oraz z wszystkimi kosztami związanymi z najmem stanowią treść ogłoszenia, a zawarcie z właścicielem obiektu (domku) umowy najmu następuje na warunkach zgodnych z tym opisem oraz wskazanych w odpowiedzi na złożone przez niego w trybie postanowienia III zapytanie.
3.W przypadku nie uiszczenia przez rezerwującego którejkolwiek z należności wskazanych w ust.1 w powyższym terminie rezerwacja domku nie zostanie dokonana przez właściciela.
4.Wynagrodzenie DomFerie stanowi wyłącznie opłata informacyjna (zwana Opłatą Rezerwacyjną), na którą to DomFerie wystawia fakturę imienną. Wszelkie pozostałe opłaty uiszczane są właścicielowi domku bezpośrednio przez najemcę.

V. Standardowe warunki rozliczenia się za udostępnienie (wynajem) domku

1.Dla przejrzystości i wygody osób korzystających z informacji zamieszczonych w serwisie w cennikach ofert poszczególnych domków w pozycji „koszt wynajmu za jeden tydzień” uwzględniona została już łącznie wysokość czynszu najmu domku za jeden tydzień (ewentualnie inny wskazany okres) oraz wysokość kwoty Opłaty Rezerwacyjnej z tym związanej. Ponadto w każdym z cenników wyszczególniona została również wysokość Przedpłaty pobieranej za każdy tydzień rezerwacji oraz opłat dodatkowych i kaucji.
2.Standardowo, tj. w przypadku gdy z treści konkretnego ogłoszenia nie wynika nic innego bądź inaczej nie zostało wskazane w odpowiedzi na zapytanie o dostępność obiektu (domku), osoba korzystająca z domku :
1) należność za korzystanie z (najem) domku – tzn. koszt za cały okres najmu (wyliczony jako iloczyn jednostkowej stawki tygodniowej wskazanej w cenniku oferty danego domku i liczby tygodni najmu) pomniejszony o wartość wpłaconej uprzednio Przedpłaty i po odjęciu uiszczonej kwoty Opłaty Rezerwacyjnej, kaucję oraz ewentualne opłaty dodatkowe, których charakter na to pozwala – zobowiązana będzie uiścić właścicielowi domku w dniu przybycia gotówką lub przelewem przed przyjazdem (forma płatności jest wyszczególniona w ogłoszeniu każdego domku),
2) opłaty dodatkowe, których charakter nie pozwala na zapłatę z góry będą potrącane z kaucji.
3.Właściciel oczekuje na najemców w godzinach wyszczególnionych w ogłoszeniu domku. Jeśli przyjazd ma zostać przesunięty na inny dzień musi to zostać uzgodnione z właścicielem. Rezerwacja domku jest utrzymywana przez Właściciela do godziny 20.00 potwierdzonego zwrotnie przez Właściciela dnia przyjazdu.
4. W przypadku niemożności udostępnienia rezerwującemu domku przez Właściciela z powodu jego śmierci lub zniszczenia domu rezerwującemu zostaną przedstawione inne, podobne domki, które będą aktualnie dostępne do wynajmu. Rezerwujący ma prawo nie wybrać domku z listy mu przedstawionych bez podania przyczyn – tylko i wyłącznie w takim przypadku zwrócona zostanie wpłacona kwota Opłaty Rezerwacyjnej.

VI. Polityka Prywatności oraz Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych: Administrator Danych Osobowych: DF Domki-letniskowe Agnieszka Pasławska, Wzgórze Bernadowo 239, 81-583 Gdynia, NIP: 9581365273, Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych wrażliwych. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa osób, których dane są przetwarzane i zbierane związane z jego danymi osobowymi.
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe osób, których dane są przetwarzane i zbierane na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
4. Wyrażenie przez osoby, której dane są przetwarzane i zbierane zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
5. Na potrzeby realizacji zamówienia zbierane są następujące dane osobowe: a. Imię i nazwisko, adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu; b. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; c. numer telefonu – niezbędny do kontaktu w celu realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia wymaga przekazania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu właścicielowi domku.
6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem z portalu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.
DomFerie zawsze działa wg zasad Polityki Prywatności, której pełny tekst znajduje się pod adresem: Polityki Prywatności.

VII. Zastanów się czy nie warto się ubezpieczyć

Dla Państwa bezpieczeństwa i pewności prosimy się zastanowić, czy nie warto byłoby się ubezpieczyć np. od odpowiedzialności cywilnej lub/i na wypadek konieczności rezygnacji z zarezerwowanego obiektu. Informacji w tym zakresie musicie jednak Państwo szukać wśród szerokiej oferty zakładów ubezpieczeniowych.

VIII. Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie działania serwisu.
Jeśli zauważyliście Państwo jakieś problemy związane z funkcjonowaniem serwisu DomFerie i nie jesteście zadowoleni, w tym nie otrzymaliście odpowiedzi na złożone zapytanie o dostępność obiektu prosimy zgłosić ten fakt do nas na adres e-mail: biuro@domki-letniskowe.pl lub telefonicznie: 58 380-46-13. Potwierdzeniem skutecznego dostarczenie złożonej reklamacji do DomFerie jest mail zwrotny potwierdzający otrzymanie treści reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji otrzymacie Państwo odpowiedź o sposobie jej rozstrzygnięcia drogę e-mailową na wskazany przez Państwa adres nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

2. Reklamacja sposobu realizacji umowy najmu – W przypadku, gdy najemca jest niezadowolony z wykonania umowy przez Właściciela domku, ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres Właściciela domku lub w przypadku nie posiadania adresu korespondencyjnego Właściciela pod adres DomFerie (lub adres e-mailowy) w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Właściciela. Reklamacja zostanie przekazana Właścicielowi i rozpoznana przez Właściciela domku. Właściciel domku udzieli Państwu odpowiedzi. Zmiana wystroju wnętrza nie jest podstawą do reklamacji. Reklamacje dotyczące czystości, przygotowania domku, wyposażenia, opisu, przebiegu umowy najmu stanowią odpowiedzialność Właściciela domku.

3. Reklamacja jakości usług świadczonych przez serwis DomFerie. W przypadku, gdy Klient jest niezadowolony z jakości obsługi serwisu DomFerie, ma prawo złożyć reklamację. W tym przypadku reklamacje należy wysłać pocztą na adres siedziby firmy lub wysyłać e – mailem na adres kontakt@domferie.pl. Potwierdzeniem skutecznego dostarczenie złożonej reklamacji do DomFerie jest mail zwrotny potwierdzający otrzymanie treści reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania. DomFerie dołoży wszystkich starań aby rozwiązać wszelkie reklamacje w sposób polubowny, możliwie najszybszy i satysfakcjonujący. Reklamacja jakości usług świadczonych przez serwis DomFerie, aby być skuteczna, musi dotyczyć usługi wykonanej przez DomFerie. DomFerie odpowiada do wysokości wpłaconej na konto firmy kwoty Opłaty Rezerwacyjnej. Reklamacje dotyczące stanu domku, czystości, wyposażenia oraz przebiegu umowy najmu dotyczą odpowiedzialności Właściciela.
Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym możecie Państwo zapoznać się z kodeksem dobrych praktyk rynkowych we wszystkich branżach, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. na stronach rządowych (oczywiście służymy pomocą w tej kwestii, jeśli Państwo jej potrzebujecie).

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji:

E-mail: biuro@domki-letniskowe.pl
Tel.: 58 380-46-13 (pn-pt 9-16)